Monte Tamasua, Nabukeru, Yasawa, Figi. Autore e copyright Marco Ramerini.

Monte Tamasua, Nabukeru, Yasawa, Figi. Autore e copyright Marco Ramerini.

Monte Tamasua, Nabukeru, Yasawa, Figi. Autore e copyright Marco Ramerini.

Monte Tamasua, Nabukeru, Yasawa, Figi. Autore e copyright Marco Ramerini.